CATALOG ONLINE +40 267 363 018
CATALOG ONLINE
page hero bg

Regulament intern

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL BIBLIOTECII MUNICIPALE „BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS” DIN TG. SECUIESC
(HOTĂRÂREA  CONSILIULUI LOCAL HCL NR. 109/2012)
 
CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE

 

            Art. 1. Biblioteca municipală „Báró Wesselényi Miklós” se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, denumit în continuare Regulament.

Regulamentul a fost elaborat pe baza Legii Bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002, modificată şi completată, respectiv pe baza Legii nr. 111/1995, modificată şi completată, cât şi al Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, elaborat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României şi aprobat de Comisia Naţională a Bibliotecilor sub nr. 6611 / 25. 11. 2002.

Art. 2. Biblioteca Municipală “Báró Wesselényi Miklós” este denumită în continuare, în prezentul regulament: BMBWM.

BMBWM este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, fără personalitate juridică. Funcţionează ca instituţie culturală bugetară, fiind finanţată de către Consiliul Local Tg. Secuiesc, în a cărui subordine se află, respectiv sub îndrumarea de specialitate a Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” din Sfîntu Gheorghe.

Art. 3. BMBWM colecţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia beneficiarilor cărţi, periodice, alte documente grafice şi audiovizuale, furnizează informaţii din bazele de date electronice proprii şi de pe Internet. BMBWM construieşte în mod fundamental colecţii de tip enciclopedic din documente editate atât în limba maghiară, cât şi în limba română. Ca urmare, documentele colecţionate sunt în limba maghiară, română şi în limbi străine.

Art. 4. BMBWM oferă utilizatorilor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii şi cu avizul Consiliul Local Tg. Secuiesc, unele servicii pe bază de tarife, constând în principal în activităţi bibliografice şi documentare complexe, copiere şi multiplicare de documente, indiferent de tipul de suport, împrumut interbibliotecar, respectiv închirieri temporare de spaţii cu dotări tehnice.

Art. 5. BMBWM poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

Art. 6. Fondurile extrabugetare astfel constituite, contravaloarea materială a tipizatelor de înscriere şi veniturile suplimentare din alte surse sunt la dispoziţia bibliotecilor publice, şi se utilizează, după caz, pentru construirea şi amenajarea spaţiilor de bibliotecă, dezvoltarea colecţiilor de documente sau modernizarea şi automatizarea serviciilor de bibliotecă, atribuirea de premii, iar disponibilul financiar provenit din aceste surse şi existent la sfârşitul anului se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

Art. 7. BMBWM are sigiliu propriu. Are sediul în municipiul Tg. Secuiesc, strada Petőfi Sándor nr. 12.

 

CAPITOLUL II.
COLECŢIILE BMBWM

Art. 8. Colecţiile BMBWM create şi completate periodic prin achiziţii, donaţii, schimb şi alte surse, împreună cu cele constituite istoric, sunt formate din: cărţi, broşuri, periodice şi alte documente grafice şi audiovizuale, manuscrise, fascicole din cărţi sau periodice, calendare, almanahuri, partituri, reproduceri de artă (albume, stampe, gravuri, portrete, tablouri, ilustrate), CD-ROM-uri, CD-uri, DVD-uri (cărţi audio / sonore, filme, înregistrări muzicale etc.), atlase, hărţi, foi volante, anunţuri, portrete, afişe, precum şi orice alte reproduceri tipărite sau multiplicate în serie prin fotografiere, xerox şi alte procedee fizico-chimice, cu excepţia celor care fac parte din fondul arhivistic naţional.

Art. 9. Colecţiile BMBWM se structurează astfel:

 • colecţia de bază, destinată păstrării (arhivării) şi studierii în Sala de lectură, constituită din 1–2 exemplare ale cărţilor (lucrări de referinţă, cărţi dedicate etc.) şi periodicelor aparţinând producţiei editoriale curente sau retrospective maghiare, româneşti şi străine, incluzând documentele editate de agenţi producători din municipiul Tg. Secuiesc;
 • colecţii uzuale, destinate împrumutului la domiciliu pentru utilizatorii adulţi şi copii, aceste colecţii cuprinzând atât documente tipărite, cât şi documente audiovizuale (CD, DVD etc.).

Art. 10. BMBWM îşi asumă să îşi dezvolte continuu colecţiile de documente, prin achiziţionare periodică de titluri din producţia editorială curentă, pentru a asigura o rată optimă de înnoire a colecţiilor de 10–15 ani. De asemenea realizează completarea retrospectivă a colecţiilor, mai ales în domeniul istoriei, literaturii şi culturii locale şi regionale.

Art. 11. Rata de înnoire a colecţiilor este reprezentată de raportul dintre totalul documentelor existente în colecţiile bibliotecilor publice şi totalul documentelor achiziţionate de aceasta.

Art. 12. Creşterea anuală a colecţiilor din BMBWM trebuie să asigure rata optimă de înnoire a colecţiilor, dar să nu fie mai mică de 50 de documente specifice la 1000 de locuitori, prin raportare la populaţia comunităţii locale, conform modificărilor Legii bibliotecilor.

 

 • CAPITOLUL III.
ATRIBUŢII, COMPETENŢE, ACTIVITĂŢI SPECIFICE

 

 

Art. 13. În calitatea lui de instituţie culturală, şi ca centru de informare, BMBWM are următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. Constituie, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, periodice şi alte documente grafice şi audio-vizuale în funcţie de cerinţele şi exigenţele culturale şi informaţionale ale populaţiei oraşului.
 2. Întocmeşte cataloage şi alte instrumente de informare asupra colecţiilor, promovează metodologii tradiţionale şi moderne de comunicare a colecţiilor către beneficiari; asigură servicii de informare bibliografică şi documentară la nivel local, naţional şi internaţional.
 3. Asigură serviciile bibliotecare pentru utilizatori, în cadrul compartimentelor (secţiilor): Împrumut pentru adulţi, Împrumut pentru copii, Sala de lectură – cât şi, ocazional, în afara instituţiei (bibliotecă mobilă, la domiciliu, prezentări în locaţii exterioare a serviciilor bibliotecii etc.).
 4. Pune la dispoziţia utilizatorilor calculatoare pentru redactare de documente şi pentru navigare pe Internet, în scopul informării.
 5. Construieşte o bază de date privind producţia editorială din Tg. Secuiesc, digitizează şi repertorizează periodice apărute în municipiul Tg. Secuiesc.
 6. Efectuează studii şi cercetări în domeniul valorificării colecţiilor, bibliologiei, sociologiei lecturii şi acţionează pentru aplicarea pe plan teoretic şi practic a rezultatelor cercetărilor proprii sau ale altor instituţii de profil.
 7. Iniţiază şi organizează proiecte şi programe de valorificare a tradiţiilor, aniversări ale unor evenimente şi personalităţi culturale, acţiuni de informare asupra noutăţilor culturale etc., respectiv participă la realizarea acestora.
 8. Elaborează proiecte şi programe de interes local şi participă la realizarea acestora. Redactează şi editează – ocazional şi în colaborare cu celelalte instituţii culturale şi cu organisme neguvernamentale – cărţi şi alte publicaţii de popularizare a culturii şi a valorilor locale, în realizarea obiectivelor educaţiei permanente.
 9. BMBWM efectuează inventarierea publicaţiilor deţinute conform normelor în vigoare, stabilite în Legea Bibliotecilor.

 

Art. 19. Pentru îndeplinirea atribuţiilor enunţate, BMBWM are organizate următoarele diviziuni de activitate, cu sarcini şi servicii specifice:

 

 1. Compartimentul de evidenţă şi de prelucrare a colecţiilor:
 1. completează curent şi retrospectiv colecţiile prin achiziţii, abonamente, schimb, donaţii, alte surse;
 2. efectuează evidenţa primară, individuală şi gestionară a colecţiilor şi circulaţia acestora în circuitul bibliotecă–utilizator–bibliotecă, în conformitate cu următoarele:

– unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este volumul de bibliotecă, prin care se înţelege fiecare exemplar din publicaţiile de tip carte, indiferent de numărul de pagini, sau publicaţiile seriale cu minimum 48 de pagini, care primesc câte un număr de inventar;

– evidenţa globală şi individuală în sistem automatizat se efectuează cu respectarea tuturor elementelor de structură şi de identificare prevăzute de Registrul de mişcare a fondurilor (RMF) şi Registrul inventar (RI) ;

– toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila acesteia, care se aplică astfel: pe pagina de titlu, verso; pe ultima pagină imprimată, la sfârşitul textului; pe pagina 35 interior; pe filele şi anexele cu hărţi, scheme, tabele, ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau nenumerotate;

– numărul din Registrul Inventar este şi număr unic de identificare al fiecărui volum de bibliotecă şi se înscrie pe acesta în vecinătatea ştampilei, direct sau prin aplicarea unei etichete, inclusiv cod de bare, cu excepţia filelor nenumerotate;

 1. prelucrează publicaţiile din punct de vedere biblioteconomic: efectuează descrierea bibliografică şi clasificarea documentelor de bibliotecă, conform normelor tehnice promovate de Biblioteca Naţională a României;
 2. întreţine catalogul electronic şi cel online, atât prin dezvoltarea curentă a acestora, cât şi prin revizuirea lor retrospectivă permanentă;
 1. elimină din colecţiile uzuale, prin scoaterea din registrele inventar şi cataloage, publicaţiile care prezintă un grad ridicat de uzură morală sau fizică;
 1. întocmeşte date statistice privind colecţiile bibliotecii.

 

 1. Serviciul relaţii cu publicul:

Cuprinde următoarele compartimente: Sala de lectură; Împrumut pentru adulţi şi copii, şi are următoarele sarcini principale:

 1. asigură înscrierea şi evidenţa utilizatorilor, condiţiile de înscriere în BMBWM fiind stabilite în Capitolul IV.;
 2. împrumută utilizatorilor publicaţii din colecţiile uzuale;
 3. asigură condiţii pentru studiu şi informare în sala de lectură, potrivit cerinţelor utilizatorilor şi specificului documentelor din colecţia de bază;
 4.  asigură împrumutul interbibliotecar, la cerere;
 5. asigură informarea utilizatorilor cu date obţinute din resurse proprii şi de pe Internet, cât şi iniţierea acestora în utilizarea cataloagelor electronice;
 6.  realizează evidenţa cititorilor din punctul de vedere al frecvenţei acestora şi al publicaţiilor solicitate, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea bibliotecii în cazul unor prejudicii, potrivit prevederilor legale;
 7. organizează activităţi de popularizare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu autori, simpozioane şi alte asemenea programe culturale, printre care şi programe destinate copiilor şi tinerilor, cât şi acţiuni vizând categorii speciale ale publicului (utilizatori cu deficienţe vizuale, utilizatori provenind din categorii sociale defavorizate etc.);
 8. elaborează statistici bibliotecare şi desfăşoară sondaje analitice privind circulaţia documentelor, frecvenţa utilizatorilor, gradul de exploatare şi de atracţie a serviciilor oferite etc.;
 9. elaborează lucrări bibliografice şi de valorificare a colecţiilor: bibliografii tematice, bibliografie locală, studii de istoria locală, digitizează şi repertorizează periodice şi alte documente apărute în municipiul Tg. Secuiesc;
 10. monitorizează producţia editorială şi oferta de publicaţii, respectiv formulează comenzile de documente;
 11. asigură comunicarea virtuală a informaţiilor privind serviciile, programele, noutăţile etc. ale BMBWM;
 12. asigură serviciul de bibliotecă mobilă, destinată utilizatorilor care nu se pot deplasa la sediul instituţiei;
CAPITOLUL IV.
ÎNSCRIEREA ÎN BIBLIOTECĂ

 

Art. 20. Pot beneficia de serviciile bibliotecii toţi acei cititori, care sunt interesaţi să-şi îmbogăţească cunoştinţele, indiferent de vârstă, sex, ş.a.

Art. 21. Folosirea colecţiilor (inclusiv consultarea pe loc), şi serviciilor de împrumut este posibilă pe bază de înscriere la bibliotecă.

Actele necesare pentru înscriere:

 • act de identitate (pentru minori actul de identitate al unuia dintre părinţi, şi certificatul de naştere);
 • acordul scris al unuia dintre părinţi în cazul minorilor;
 • citirea Regulamentului şi semnarea obligaţiei;

Art. 22.  Persoanele cu domiciliul stabil sau flotant în judeţul Covasna au drept de împrumut la Biblioteca Muunicipală, iar persoanele cu domiciliul în afara judeţului au dreptul de a consulta documentele în sala de lectură.

Art. 23. Accesul utilizatorilor la colecţiile şi bazele de date proprii ale bibliotecii este gratuit.

 

CAPITOLUL V.
NORME PRIVIND UTILIZATORII

 

Art. 24. De la BMBWM utilizatorul poate împrumuta maximum trei cărţi la o solicitare, pe o perioadă de 21 zile, respectiv 7 zile pentru documentele audiovizuale, care poate fi prelungită cu încă o perioadă identică, dacă nu există cerere de la alţi cititori la documentul respective.

Art. 25. Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sancţionează cu plata taxei de întârziere stabilită de către Consiliul Local.

Art. 25. Documentele, bunuri culturale comune, găsite lipsă din inventar, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la ca care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.

La încadrarea între cele două limite de indexare a valorilor documentelor specifice de bibliotecă ce urmează a fi imputate se vor avea în vedere şi:

– Valoarea informativă sau literar-artistică a documentului;

– Raritatea documentului în colecţiile bibliotecii;

– Gradul de uzură fizică/morală a documentului;

Art. 26. Recuperarea pagubelor produse de către cititori prin deteriorarea ori pierderea cărţilor se efectuează în baza prevederilor contractuale, convenite la înscriere, la valoarea reactualizată de către Comisia de reevaluare din cadrul BMBWM. Contractul convenit la înscriere între BMBWM şi utilizatorii săi constituie titlu executoriu (conform Legea Bibliotecilor).

Art. 27. Utilizatorii care au restanţe faţă de bibliotecă nu pot beneficia de serviciile bibliotecii până nu se achită de toate obligaţiile prevăzute de regulament.

 

CAPITOLUL V.
DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 28. Bibliotecarii sunt direct răspunzători de bună funcţionare a bibliotecii municipale.

Art. 29.  Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 30 zile la aprobare. Cu aceeaşi dată îşi încetează valabilitatea orice alte regulamente contrare.